Campus Sétány
Campus Sétány II. ütem
Campus Sétány

Adatvédelem

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Bevezetés

  A Lövölde Invest Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.; cégjegyzékszám: 07-09-026928; adószám: 25545467-2-07), mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

  A Lövölde Invest Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Lövölde Invest Kft. által üzemeltett elektronikus alkalmazások biztonságos használatához.

  A Lövölde Invest Kft.  a látogatók és érdeklődők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

  A Lövölde Invest Kft.  fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat megváltoztatására.

  A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet),

  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

  Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a nyilatkozat alapján számára nem vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: info@campus-setany.hu

  Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A honlapunk használatával és érdeklődése elküldésével Ön, mint felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lövölde Invest Kft. az Ön személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

  Adatvédelmi nyilatkozat

  A honlap látogatói és az érdeklődők által megadott adatokat a Lövölde Invest Kft. kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából tárolja. A Lövölde Invest Kft. az érdeklődők adatait harmadik fél részére nem adja át és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére, és nem vállal kiküldést harmadik felek számára vagy nevében, kivéve ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárul. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén pedig kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

  A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

  1. Az adatkezelés célja: értékesítésre szánt ingatlanok iránt érdeklődőkkel való kapcsolatfelvétel és -tartás, potenciális későbbi együttműködés

  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

  Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kéréséig, de legkésőbb az érintett által érdekeltként megjelölt ingatlan vonatkozásában megkötött adásvételi szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű teljesítéséig.

  1. Az adatkezelés célja: a Lövölde Invest Kft. által értékesített ingatlanok vonatkozásában létrejött ingatlan adásvételi szerződés keretében a szerződéses kötelezettségek teljesítése

  Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettségek teljesítése.

  A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, személyi azonosító szám, lakcím, adószám, állampolgárság

  Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréséig, de legkésőbb a Lövölde Invest Kft.-nek a jogszabályokból (így különösen az adózási, illetve a szavatossági és jótállási kötelezettségeit előíró jogszabályokból) eredő kötelezettségei teljesítéséig.

  1. Az adatkezelés célja: egyedi ajánlatok megküldése (direkt marketing)

  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

  Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kérése teljesítéséig.

  1. Az adatkezelés célja: a campus-setany.hu honlap megfelelő működtetése és a visszatérő látogatók azonosítása

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  A kezelt adatok köre: IP cím

  Az adatkezelés időtartama: a Lövölde Invest Kft. és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig.

  Az adatkezelő adatai, elérhetősége

  Név: Lövölde Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.

  Képviselő: Dr. Osztotics Ferenc, Rendek Richárd

  Cégjegyzékszám: 07-09-026928

  A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

  Adószáma: 25545467-2-07

  Telefon: +36- 22-798-845

  Fax: +36-22/798-864

  E-mail: info@campus-setany.hu

  Az adatfeldolgozó neve, címe

  Szerződéselőkészítéssel és hitelügyintézéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:

  Név: Bakonyi Ügyvédi Iroda

  Székhely: 1143 Budapest, Besnyői u. 13. 4. em.

   

  Kapcsolatfelvétellel és -tartással, értékesítéssel, szerződéskötéssel és direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzése:

  Név: FOR HOME INGATLAN Kft.

  Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 15. fszt.

  Cégjegyzékszám: 07-09-032000

   

  Tárhely-szolgáltatás:

  Név: Lövölde Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84.

  Cégjegyzékszám: 07-09-026928

  A személyes adatok tárolásának módja

  A Lövölde Invest Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, szervere a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15., az adatfeldolgozó szervere pedig a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15. alatt találhatók meg.

  Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

  Az érintett kérelmére a Lövölde Invest Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Lövölde Invest Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő Lövölde Invest Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  A Lövölde Invest Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a Lövölde Invest Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Lövölde Invest Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: 36 (1) 391-1400

  Telefax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   

  Szerzői jogvédelem

  A honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. A közzétett anyagok – elsősorban tervek – használatának feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

  A honlapon található anyagokat kizárólag a Lövölde Invest Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

  A Lövölde Invest Kft. a honlapon közzétett tervek kapcsán a változtatás jogát fenntartja

  A weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
  Kérjük, engedélyezd a Neked megfelelő sütibeállításokat!

  Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

  A weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
  Kérjük, engedélyezd a Neked megfelelő sütibeállításokat!

  A weboldalon használt ún. sütik (cookie-k) beállítása

  A weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
  Kérjük, engedélyezd a Neked megfelelő sütibeállításokat!

  Ezen sütik célja a honlapunk használata, valamint használatáról való információszerzés.

  • Munkamenet (session) sütik
  • Használatot elősegítő sütik
  • Csökkentett funkcionalitású Google Analytics

  Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése.

  • Google Analytics

  Ezen sütik célja a honlapunk használatáról való információszerzés, a weboldal használóinak megkülönböztetése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése, célzott hirdetések elhelyezése.

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Remarketing
  A kiválasztott sütik használatát elfogadom Süti tájékoztató letöltése (.pdf)